Nastudování a realizace tohoto projektu se uskutečnily za finanční podpory Ministerstva kultury.

___

Ph. J. Rittler, V. M. Gurecký, J. Gurecký, A. Neumann, 
J. Puschmann, V. Zouhar, T. Hanzlík, J. Vičar, M. Keprt

Saeculum coronatum

Alegorický melodram


(kliknutím na obrázek si stáhnete program v PDF
/ click the image to download the programme brochure in PDF)

___

Hudba / Music: Ph. J. Rittler, V. M. Gurecký, J. Gurecký, A. Neumann, J. Puschmann, V. Zouhar, T. Hanzlík, J. Vičar, M. Keprt

Libreto / Libretto: Antonín Saletka (1689-1730)

Režie / Stage Director: Tomáš Hanzlík

Umělecké nastudování / Rehearsed by: Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian

Kostýmy a scéna / Costumes and Set: Vendula Johnová

Obsazení / Scoring: SATB, SATB chorus, vn 1-2 (6), vc, cb, org, clno 1-2, trbn 1-2, tmp.

Stopáž / Durata: 60´

 

Volná rekonstrukce kuriózního alegorického melodramu Antonína Saletky Korunované století, premiérovaného v Olomouci v roce 1724 u příležitosti výročí založení Jezuitského konviktu. Nezachovaná hudební složka je obnovena jako pasticcio z hudby olomouckých barokních i současných skladatelů (Ph. J. Rittler, V. M. Gurecký, J. Gurecký, A. Neumann, J. Puschmann, V. Zouhar, T. Hanzlík, J. Vičar, M. Keprt).

___

(scroll down for English text)

 

"Saeculum coronatum gloriose ominosa futura secundi saeculi Idea auspice Rege saeculorum Immortali, Deo" ("Korunované století. Slavně předpovězená Idea dalšího století pod ochranou Boha, nesmrtelného krále všech pokolení") je dílem olomouckého rodáka, jezuitského dramatika Antonína Saletky (1689–1730) z roku 1724. Tento ryze olomoucký dramatický opus je velkolepá alegorická hra, složená z prologu, osmi čísel a epilogu, která byla vytvořena ke stému výročí založení olomouckého jezuitského konviktu r.1724. Hudební materiál se nezachoval, textový ano a je velmi pozoruhodný.

Na titul nás upozornil český teatrolog a literární a divadelní kritik Vladimír Just. Hrou se podrobně zabývala Magdalena Jacková ve studii „Korunované století – deklamační drama, melodrama a komedie v jednom“, in: Miscelanea theatralia, Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, Praha 2005, s. 81–88. Jak se smáli netopýři (Komické prvky v jezuitských školských hrách), v Divadelní revue roč. 18, 2007, s. 53–60, resp. 93–97. Hra má tři roviny – alegorickou, jubilejní (jde o to korunovat minulé, 17.století, ale to současné, tj. 18.století žárlí, a chce být také korunováno), a do třetice je tu komediální, parodická rovina – thema panto-mimicum – kdy chtějí být korunovány i komické postavy Ramogeta, Rasula a Phantastula, vydávají se za tím účelem na Olymp, do podsvětí atd.“

Jako melodrama byla zpracována druhá – jubilující rovina. Nezachovaná hudební složka je obnovena jako pasticcio z hudby olomouckých barokních skladatelů (Ph. J. Rittler, V. M. Gurecký, J. Gurecký, A. Neumann, J. Puschmann) i současných skladatelů působících v budově Jezuitského konviktu – Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci (J. Vičar, K. Raueová-Fridrichová, V. Zouhar, T. Hanzlík, M. Keprt).

Tomáš Hanzlík

___

Saeculum coronatum Glorioso ominosa futura secundi saeculo Idea Auspice Rege saeculorum Immortal, Deo ("Crowned century. A glorious vision for the next century under the protection of God, the immortal king of all humanity") is a work by Olomouc native and Jesuit playwright Antonín Saletka (1689–1730) from the year 1724. This dramatic opus related specifically to Olomouc is a magnificent allegorical play consisting of a prologue, eight acts, and an epilogue created for the centenary of the establishment of the Olomouc Jesuit seminary in 1724. Although the musical material has not survived, the remarkable text has been preserved to this day.

The Czech theatrologist and literary and drama critic Vladimir Just drew our attention to the title of the work. The play was analysed in detail by Magdalena Jacková in her study entitled Crowned Century – a Grandiloquent Play, Melodrama and Comedy in One, Miscelanea theatralia, Anthology Celebrating the Eightieth Birthday of Adolf Scherl, 2005, 81–88. The Laughter of Bats (Comic Elements in Jesuit School Plays) in Divadelní revue, 18, 2007, 53–60, 93–97. The story is told using three genres – allegorical, jubilee (with the aim of crowning the past, the seventeenth century, and simultaneously the current century, n.b. the eighteenth century is jealous and also desires to be crowned), and the third comic/parody involving a pantomimic theme in which the comic characters Ramoget, Rasul and Phantastul also wish to be crowned; and, with this objective, they set off for Mount Olympus, the underworld, and other destinations.

The second genre of the play (jubilee) was developed as a melodrama. The lost musical component is renewed as a pastiche of music by Olomouc Baroque composers (P. J. Rittler, V. M. Gurecký, J. Gurecký, A. Neumann, J. Puschmann) and contemporary composers working in the Jesuit Seminary building at the Palacký University Centre of the Arts in Olomouc (J. Vičar, K. Raueová-Fridrichová, V. Zouhar, T. Hanzlík, M. Keprt).

Tomáš Hanzlík